REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez: Tip Capital przy użyciu internetowego serwisu www.tipcapital.pl oraz www.tipcapital.co.uk

 1. Przepisy ogólne
 2. Usługodawcą jest TipCapital zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, zwany dalej: „Usługodawcą
 3. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez serwisy internetowe o nazwie tipcapital.pl oraz www.tipcapital.co.uk, zwane dalej „Serwisem”.
 4. Serwis Tip Capital współpracuje z Fundacją Rozwoju Umiejętności Społecznych „Konsensus”, poprzez nieodpłatne udostępnienie miejsca w serwisie celem dokonywania porad psychologiczno – pedagogicznych.
 5. Usługi polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania serwisu, na który składają się funkcje umożliwiające Klientowi uzyskanie informacji prawnej oraz porady psychologiczno – pedagogicznej. Porady udzielane są online, czyli świadczenie tych Usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a rezultat Usług jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.
 6. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
 7. Usługodawca nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej ani gabinetu psychologiczno - pedagogicznego. Jedyną możliwością skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę są środki porozumiewania się na odległość, tj. formularz kontaktowy, formularz służący do wyceny porady, e – mail, opcjonalnie, za zgodą usługodawcy telefon.
 8. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 9. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.
 10. Usługodawca nie świadczy Usług polegających na:
 11. a) Reprezentowaniu interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem. Może jednak pomóc znaleźć odpowiedniego radcę prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.
 12. b) Przygotowaniu dokumentacji patentowej łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi.
 13. d) Pomocy studentom przy pisaniu prac bądź rozwiązywaniu zadań poleconych przez uczelnię.
 14. c) Działalności notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych, doradców podatkowych
 15. Klient
 16. Korzystającym z serwisu (informacje, artykuły) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
 17. Uprawnionymi do korzystania z Usługi są osoby fizyczne. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy)
 18. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 19. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 20. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 21. Każdy może w granicach określonych przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać z treści zamieszczonych na Serwisie, z przestrzeganiem praw autorskich.
 22. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że:
  1. Nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów.
  2. Nie zamierza wykorzystywać uzyskanych informacji w sposób niezgodny z prawem.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi
 1. Do korzystania z Usługi wymagane są:
  1. Dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie (więcej informacji w polityce prywatności)
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  5. Programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików tekstowych (głównie) DOC oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
 1. Dostęp do informacji, porady
 1. Klient ma możliwość uzyskania porady poprzez:
  1. Wysłanie Zapytania do Systemu za pomocą określonego formularza;
  2. dalszą komunikację między Usługodawcą, a Klientem następującą za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Językiem komunikacji między Klientem a Usługodawcą jest język polski, angielski lub rosyjski.
 3. Treść informacji, porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, na podstawie zadanego przez Klienta pytania, w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 1 dnia roboczego z możliwością przedłużenia do 7-14 dni przy bardzo złożonym stanie prawnym, od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Osoba uprawniona rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia.
 4. Treść informacji, porady przygotowywana jest na podstawie zapytania zadanego przez Klienta w Pytaniu Głównym i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia informacji, porady.
 5. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do treści informacji, porady. Do Pytań dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Pytania Głównego.
 6. Co do zasady, Usługodawca nie udziela informacji z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.
 7. Usługodawca może odmówić przygotowania treści informacji, porady jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści informacji, porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści informacji, porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie do 14 dni. Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu odmowy przygotowania treści informacji, porady.
 8. Klient, który chce zadać Pytanie, w formularzu wpisuje imię oraz adres poczty elektronicznej.
 1. Wynagrodzenie
 2. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto za informację, poradę dotyczącym zadanego przez Klienta Pytania Głównego. Usługodawca ma swobodę w określaniu wysokości wynagrodzenia. Jeśli Klientowi nie odpowiada wysokość wynagrodzenia, nie musi decydować się na korzystanie z Serwisu.
 3. Wycena jest bezpłatna.
 1. Płatność
 2. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
  1. Zrezygnować z usługi;
  2. Skorzystać z usługi.
 3. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.
 4. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem serwisu PayPal.
 5. Klient wybierając kraj przy zadawaniu pytania głównego dostaje wycenę w walucie obowiązującej w danym kraju. Jeżeli serwis PayPal nie obsługuje danej waluty, kwota podana zostaje w funtach brytyjskich.
 1. Uzupełnienie Pytania Głównego
 2. Jeżeli informacje udzielone przez Klienta w Pytaniu Głównym są niekompletne lub nie pozwalają na przygotowanie Porady lub udzielenie informacji, Usługodawca może poprosić Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów. Termin przesłania treści Porady, informacji liczy się wówczas od dnia otrzymania przez Usługodawcę ostatniego uzupełnienia Pytania Głównego.
 3. Jeśli Klient w terminie 7 dni od otrzymania prośby o Uzupełnienie Pytania Głównego, nie uzupełnił go, Usługodawca może wedle swojego wyboru odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikającego z korzystania przez Klienta z serwisu albo przygotować treść Porady, informacji na podstawie danych zawartych w Pytaniu Głównym i przesłać ją Klientowi. W takim wypadku Klient nie może powoływać się na niekompletność przesłanej treści Porady, informacji lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści Porady, informacji i nie może żądać zwrotu pieniędzy.
 4. Jeżeli po Uzupełnieniu Pytania Głównego wyszły na jaw okoliczności, które powodują, iż przygotowanie treści Porady, informacji wymaga zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić przygotowanie treści Porady, informacji od dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku Klient może:
 5. a) zrezygnować z usługi
 6. b) poprosić o przygotowanie treści Porady, informacji wyłącznie na podstawie danych zawartych w Pytaniu Głównym
 7. c) zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i wówczas otrzyma on treść Porady, informacji na podstawie okoliczności opisanych w Pytaniu Głównym i Uzupełnieniu Pytania Głównego.
 1. Zakres przygotowanej porady, informacji
 2. Zakres przygotowanej Porady, informacji jest wyznaczony przez zapytanie przedstawione przez Klienta w Pytaniu Głównym oraz Uzupełnieniu Pytania Głównego.
 3. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady, informacji lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady, informacji i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia. jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący interesujących go kwestii w Pytaniu Głównym lub Uzupełnieniu Pytania Głównego.

Pytania dodatkowe

 1. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Pytania Głównego i stanie faktycznym i prawnym na dzień zadania Pytania Głównego i ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku zapoznania się z treścią przesłanej mu Porady, informacji lub doprecyzowanie zagadnień poruszanych w treści Porady, informacji.
 2. Jeśli Pytanie Dodatkowe nie spełnia warunków, wówczas Usługodawca zawiadamia o tym Klienta, informując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia. W takim wypadku Pytanie Dodatkowe jest traktowane jako nowe Pytanie.
 1. Sposób przygotowywania Porad, informacji
 2. Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach lub kontrowersjach w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
 3. Klient oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych zawsze, konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa ubezpieczeń społecznych do właściwego organu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady, informacji) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, informacji, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.
 8. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem teleinformatycznym
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  5. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  6. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
  7. Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad zadawania Pytań.
 3. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
 4. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta po udzieleniu porady psychologiczno – pedagogicznej lub informacji prawnej.
 5. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
 6. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp. .
 7. W przypadku konsumentów, ust.3 i 4 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
  2. wskazanie Porady, informacji z którą wiąże się reklamacja
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 10. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 11. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany, zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 12. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
  1. Porada, informacji wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2. Porada, informacja wskazuje, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych;
  3. Porada, informacja nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;
  4. Porada, informacja jest niekorzystna dla Klienta
  5. Usługodawca odmawia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres Pytania Głównego;
  6. Porada, informacja została udzielona co prawda z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan
  7. Porada, informacja została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy
 13. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 14. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1lutego 2017r. i ma zastosowanie do korzystania ze strony www.Tipcapital.pl oraz www.Tipcapital.co.uk
 5. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do korzystania z serwisu, jeśli zadanie Pytania Głównego nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.