Wypadek w drodze z lub do pracy – co nam przysługuje?

19.06.2018

Czym jest wypadek w drodze z lub do pracy? Często ludzie utożsamiają go z wypadkiem przy pracy co nie jest poprawne. Przyjrzyjmy się zatem jak ustawodawca definiuje wypadek w drodze z lub do pracy i jakie świadczenia nam przysługują w razie zaistnienia tego nieprzyjemnego zdarzenia.

Wypadek w drodze z lub do pracy – definicja

Co ciekawe definicję wypadku w drodze z lub do pracy znajdziemy, nie jakby się mogło wydawać w kodeksie pracy, a w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi ona, iż za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, 

jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Istotnym jest także jak ustawodawca definiuje samą drogę do pracy lub z pracy. Otóż jest to oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia

rentowego;

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3) zwykłego spożywania posiłków;

4) odbywania nauki lub studiów.

 

Jakie świadczenia nam przysługują ?

Wynagrodzenie chorobowe

Pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze z lub do pracy i z tego powodu jest do niej niezdolny wynagrodzenie w wysokości 100 % wynagrodzenia, o ile niezdolność trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

Zasiłek chorobowy

Wraz z upływem 33 dnia niezdolności do pracy, pracownikowi przestanie przysługiwać wynagrodzenie chorobowe, natomiast nabędzie on prawo do zasiłku chorobowego. Jego wysokość to 100 % podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy też ma swój okres, po którym wygasa. Jest on wypłacany do 182 dni. Jeżeli pracownik po upływie tego czasu nadal będzie niezdolny do pracy, jednak jego stan i perspektywa dalszego leczenia będą dawały możliwość odzyskania tej zdolności to przysługiwać mu będzie na okres do 12 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne. Będzie ono wynosiło 90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75 % tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży 100 % tej podstawy.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jeżeli ubezpieczony pracownik stał się na skutek wypadku w drodze z lub do pracy całkowicie niezdolny do jej wykonywania, będzie mu przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy. Aby ją uzyskać konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zob.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy